Duyurular

Temmuz 31, 2020

Gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin vergi kesinti oranları düşürülmüştür !


31/12/2020 tarihine kadar uygulanmak üzere; gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin vergi kesinti oranı %20'den %10'a düşürülmüştür !31/07/2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 31/12/2020 tarihine kadar uygulanmak üzere gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin vergi kesinti oranlarında indirime gidilmiştir.

Bu kapsamda, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde yer alan kazanç ve iratlar üzerinden yapılacak vergi kesintisi oranlarının belirlendiği 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda değişiklik yapılmış olup;

  • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 70. maddesinde yazılı mal ve hakların1 kiralanması karşılığı yapılan ödemeler,
  • Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri,
  • Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri,
üzerinden hesaplanacak gelir vergisi kesinti oranı %20'den %10'a düşürülmüştür.

Bununla birlikte; 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesi kapsamında yapılacak vergi kesinti oranlarının belirlendiği 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda değişiklik yapılmış olup;

  • Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri,
üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisi kesinti oranı %20'den %10'a düşürülmüştür.

Bahse konu Karar'ın tam metnine ulaşmak için TIKLAYINIZ !


Dipnotlar:


1. Gelir Vegisi Kanunu'nun 70. maddesinde yazılı mal ve haklar aşağıdaki gibidir:

- Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir.), maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı; 

- Voli mahalleri ve dalyanlar;

- Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen, mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilümum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri; 

- Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar;

- Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı (İhtira beratının mucitleri veya kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.), alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar (Bu hakların kullanılması için gerekli malzeme ve teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.);

- Telif hakları (Bu hakların, müellifleri veya bunların kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.);

- Gemi ve gemi payları (Motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaz) ile bilümum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları;

- Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri.”