Duyurular

Temmuz 26, 2020

"İkale Sözleşmesi" damga vergisi uygulaması ve cezalı tarhiyatlar


"İkale Sözleşmeleri" üzerinden damga vergisi hesaplanıp hesaplanmadığı hususu incelenmekte olup, beyanda bulunmayan mükellefler nezdinde cezalı vergi tarhiyatları gerçekleştirilmektedir."İkale Sözleşmesi" damga vergisi uygulaması ve cezalı tarhiyatlar
Vergi Dairesi Müdürlükleri tarafından son dönemde mükelleflere iletilen yazılı bildirimler ile; işveren ile işçi arasında iş akdinin sonlandırılması aşamasında imzalanan "İkale Sözleşmeleri" üzerinden damga vergisi hesaplanıp hesaplanmadığı hususu incelenmekte olup, damga vergisi hesaplanabilir matrah bulunan ikale sözleşmelerinde damga vergisi beyan edilmediğinin tespiti halinde, "vergi ziyaı cezası" da uygulanmak suretiyle cezalı tarhiyat yapılmaktadır. Mali İdare tarafından yapılan değerlendirmelerde "ikale sözleşmeleri", damga vergisinden istisna olan "iş sözleşmesi" kapsamında değerlendirilmemekte olup, binde 9,48 oranında damga vergisine tabi tutulması gerektiği belirtilmektedir.

Bildiğiniz üzere, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 121. maddesi uyarınca; belirli şartları yerine getiren vergiye uyumlu mükellefler için, ödenecek kurumlar ve gelir vergisi tutarı üzerinden %5 oranında vergi indirimi hakkı tanınmıştır. Bahse konu uygulamadan faydalanılması için belirlenen şartlardan biri de; "ilgili dönemlere ilişkin olarak beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması" şartıdır. 

Beyana tabi bir vergi türü olan "damga vergisi" üzerinden "vergi ziyaı" cezası uygulanmak suretiyle re'sen yapılacak tarhiyatlar bahse konu şartın ihlali sayılacak olup, bu hususta vergi indirimi müessesinden faydalanan ve/veya faydalanacak olan mükelleflerin konuyu özellikle incelemeleri yerinde bir uygulama olacaktır.