Duyurular

Eylül 18, 2020

"Kar Dağıtım Kısıtlaması" uygulama süresi 3 ay uzatıldı


Sermaye şirketlerinde "Kar Dağıtım Kısıtlaması" uygulama süresi 3 ay daha uzatılarak 31/12/2020 olarak güncellendi !Bugün tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2948 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 13'üncü maddesi uyarınca uygulamaya konulan "kar dağıtım kısıtlamasının" uygulama süresi 30/09/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine uzatılmıştır.

Karar'a ulaşmak için TIKLAYINIZ !

Kar dağıtım sınırlamasına ilişkin mevcut uygulama detayları ise aşağıdaki gibidir;


1) Kar Dağıtım Kısıtlaması Genel Hükümler

1.1) TTK Geçici 13. Madde

Bilindiği üzere, 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na "kar dağıtım sınırlamasına ilişkin" geçici 13'üncü madde eklenmiş ve kamu tüzel kişilerinin % 50 ‘den fazla pay sahibi olduğu şirketler hariç olmak üzere; sermaye şirketleri için aşağıdaki hususlar yürürlüğe konmuştur; 

*Aşağıda detayları yer alan Tebliğ metninde tarih konusunda henüz resmi bir güncelleme yapılmamış olmakla birlikte; aşağıdaki açıklamalar tarafımızca 31/12/2020 olarak güncellenmiştir.

 • 31/12/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca % 25 ‘ne kadarının dağıtımına karar verilebilir, 
 • Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, 
 • Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez,
 • Bu maddenin kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

1.2) Konuya İlişkin Yayımlanan Tebliğ


Bu kapsamda; maddenin kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasların yer aldığı “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13'üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” 17 Mayıs 2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak üyürürlüğe girmiştir.

Bahse konu Tebliğ hükümleri uyarınca belirlenen usul ve şartlar özet olarak aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Tebliğ'in tam metnine ulaşmak için TIKLAYINIZ !


1.2.1) Kâr payı ve kâr payı avansı dağıtım esasları (md. 4)

 • Sermaye şirketlerinde, Kanunun geçici 13 üncü maddesinin yürürlüğe girmesinden 31/12/2020 tarihine kadar;
-2019 yılı net dönem kârının, yalnızca yüzde yirmibeşine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilir, 
-Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez. 
-Bu sınırlama, Kanunun 462 nci maddesi uyarınca iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında uygulanmaz.

 • Sermaye şirketlerinde genel kurul tarafından birinci fıkradaki sürenin sonuna kadar (31/12/2020 tarihine kadar) yönetim organına kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez.
 • Kanunun geçici 13 üncü maddesinin yürürlüğe girmesinden önce genel kurulca kâr payı dağıtımı kararı alınmış, ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, birinci fıkrada yer alan sınırı aşan kısma ilişkin ödemeler ile hesap döneminde zarar edilmiş olmasına karşın serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa henüz ödenmemiş kısma ilişkin tüm ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ertelenir. Ertelenen ödemelere ilişkin olarak faiz tahakkuk ettirilmez.
 • Genel kurulca yönetim organına kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmişse, avans ödemeleri birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ertelenir.

1.2.2) Kâr payı dağıtımına ilişkin istisnalar (md. 5)

Aşağıda belirtilen şartlan sağlayan şirketler hakkında, 6'ncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 4'üncü madde hükümleri uygulanmaz;

 • 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek-2 nci ve geçici 23 üncü maddesi uyarınca yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi uyarınca nakdi ücret desteğinden yararlandırılanıma istihdam edenler ile 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 nci maddesi ve ilgili Kararlar uyarınca Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç, 120.000 Türk Lirası ve altında kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler,
 • Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının, Kanun hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler,
 • Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 4'üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürenin sonuna kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler. (Pay sahiplerinin ifa yükümlülüklerini aşan tutara ilişkin ödemeler 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürenin sonuna kadar ertelenir.)

1.2.3) Bakanlıktan uygun görüş alınması

5'inci madde uyarınca yapılacak kâr payı dağıtımlarının (istisna haller) genel kurulda görüşülebilmesi için Bakanlıktan uygun görüş alınması zorunludur. Başvurularda genel kurul yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı örneği, şirketin hesap dönemine ilişkin finansal durum tablosu ile kâr veya zarar tablosuna ek olarak aşağıdaki belgeler Genel Müdürlüğe sunulur:

 • 5 inci maddenin (a) bendinde öngörülen istisna uyarınca kâr payı dağıtımı yapılacak şirketlerde; anılan bentte belirtilen desteklerden yararlanılmadığına ilişkin ilgili kurumlardan alınacak tevsik edici belge,
 • 5 inci maddenin (b) bendinde öngörülen istisna uyarınca kâr payı dağıtımı yapılacak şirketlerde; dağıtılacak kâr payının yarısından fazlasını alma hakkı olanların başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt yükümlülüğünü tevsik edici belge,
 • 5 inci maddenin (c) bendinde öngörülen istisna uyarınca kâr payı dağıtımı yapılacak şirketlerde; kredi sözleşmeleri ve proje finansman sözleşmeleri kapsamında ifa yükümlülüklerini tevsik edici belge.