Duyurular

Eylül 01, 2020

Yeni "Transfer Fiyatlandırması" düzenlemeleri


1 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair 4 Seri No’lu Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bilindiği üzere; 25 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2151 sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile transfer fiyatlandırması mevzuatında önemli değişiklikler yapılmıştı.

16 Nisan’da ise Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinde “Taslak Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Taslak Tebliğ)” yayımlandı.

1 Eylül 2020 tarih ve 31231 sayılı Resmi Gazete’de ise “4 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ” yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece, 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’in ilgili bölümlerinde değişiklikler yapılmış ve özetle aşağıdaki konulara ilişkin detaylı açıklamalara ve uygulama esaslarına yer verilmiştir;

 • İlişkili kişi tanımı: İlişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumlar
 • Emsallere uygun fiyat ya da bedelin tespitinde kullanılan yöntemler: "İşlemsel kâr yöntemleri"
 • Peşin fiyatlandırma anlaşmaları
 • Transfer fiyatlandırmasında belgelendirme
 • Belgelendirme yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiren mükellefler için ceza uygulaması
 • "Grup içi hizmetler"

Taslak Tebliğ ile karşılaştırıldığında ise yayımlanan Tebliğ’de dikkat çeken ve taslak halinde yer verilmeyen hususlar özetle aşağıdaki şekildedir:

 • Tebliğin Geçici 1. maddesi ile ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu için daha önce 31 Ağustos olarak belirlenen süre 30 Ekim 2020 olarak yeniden belirlenmiş ve 2 aylık bir erteleme getirilmiştir. Buna göre, ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu, 2019 hesap dönemine ve 1/1/2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemine münhasır olmak üzere, 30/10/2020 günü saat 23:59’a kadar Ek-5’teki içeriğe ve İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde doldurularak elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilecektir.
 • Ülke bazlı raporlamanın hazırlanma tarihinde ise herhangi bir erteleme yapılmamıştır. Buna göre, kapsama giren (konsolide cirosu 2019 yılında 750 milyon Avro üzerinde olan) çok uluslu şirket grupları 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilk defa raporlamada bulunacaktır.
 • Ülke bazlı rapora ilişkin olarak Ek-6’daki içeriğe uygun şekilde düzenlenen tablolar, Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) uygulamasında yer alan açıklamalar doğrultusunda doldurulacak ve elektronik ortamda XML formatında gönderilecektir.
 • Ülke bazlı raporun 31 Aralık’a kadar gönderimi için Başkanlığın www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan BTRANS uygulaması kullanılacaktır.
 • Dolayısıyla, ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilecek, ülke bazlı raporlama ise BTRANS üzerinden verilecektir. Henüz iki sistem de aktif hale getirilmemiştir ancak ilgili tarihler öncesinde altyapının tamamlanacağı düşünülmektedir.
 • Mükelleflerin, BTRANS ile veri gönderebilmeleri için öncelikle kullanıcı kodu, şifre ve parola almaları gerekmektedir. Bunun için Başkanlığın “Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı”na ıslak imzalı bir dilekçe gönderilerek kullanıcı kodu, şifre ve parola talep edilecektir.
 • Gönderilecek dilekçelerinde mükellefler ne amaçla veri gönderimi gerçekleştirmek istediklerini belirtmelidirler, bu şekilde verilecek kullanıcı koduna göre göndermek istedikleri veri formatına uygun tanımlamalar yapılacaktır.
 • Ülke bazlı rapor ile ilgili söz konusu bilgilere ilişkin veri format ve standardı Hazine ve Maliye Bakanlığınca (Gelir İdaresi Başkanlığı BTRANS aracılığıyla) ayrıca duyurulacaktır.
 • Bilgi verme formatında ve standartlarında yapılacak ekleme, çıkarma, zorunlu alan olarak belirleme gibi değişiklikler de ayrıca (Gelir İdaresi Başkanlığı BTRANS aracılığıyla) duyurulacaktır. BTRANS uygulamasında kullanılan formatların açıklamalı kılavuzları yer alacaktır (Henüz sistem açılmadığı için bahsedilen kılavuzlara, sistem aktif hale getirilince ulaşılabilecektir). Veriler bu sistem üzerinden XML formatıyla İdareye iletilecektir.
 • İletilen XML dosyalarının şema kontrolü BTRANS dosya yükleme sırasında yapılacak olup hatalı dosyalar reddedilecektir. Şema kontrolünden geçen ve daha sonra kullanıcı tarafından onaylanan dosyalar BTRANS’a başarılı bir şekilde yüklenmiş sayılacaktır. Dolayısıyla, XML dosyanın doğru hazırlanıp hazırlanmadığının Başkanlığın BTRANS sistemi üzerinden teyit edileceği ve ancak hatasız bir dosyanın sisteme yüklenebileceği anlaşılmaktadır.
 • Ek-5 “ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu” ve Ek-6 “ülke bazlı rapor”, mükellef tarafından bizzat gönderilebileceği gibi ilgili dönemde, aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan serbest muhasebeci mali müşavir veya gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi tasdik sözleşmesi (tam tasdik sözleşmesi) bulunan yeminli mali müşavirleri aracılığıyla da gönderilebilecektir.
 • Nihai ana işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletmeler grubu adına hazırlanan ülke bazlı rapor, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ve/veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar çerçevesinde karşılıklı olarak diğer ülke vergi idareleri ile paylaşılabilecektir. Karşılıklı bilgi paylaşımı yapılan ülkelerin listesi ise, İdare tarafından daha sonra ilan edilecektir.
 • Transfer fiyatlandırması formunda 30.000 TL ve üzerinde olan mal veya hizmet alım ya da satım işlemlerine ve ilişkili kişi bilgilerine yer verilecektir. Buna göre, ilgili hesap döneminde her bir ilişkili kişi bazında yıllık toplam net tutarı 30.000 TL’nin altında olan mal veya hizmet alım ya da satım işlemlerine ve ilişkili kişi bilgilerine transfer fiyatlandırması formunda yer almayacaktır.

Türkiye'de ilk ülke bazlı raporlamanın yaklaşık 4 ay içinde yapılacağını dikkate aldığımızda, kapsama giren şirketlerin şimdiden hazırlıklara başlamasında fayda olduğunu düşünüyoruz.

Yeni transfer fiyatlandırması düzenlemeleri hakkında sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.


4 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Tebliğinin tam metnine ulaşmak için TIKLAYINIZ !

4 Seri No.lu  Transfer Fiyatlandırması Tebliği ile 1 Seri No.lu Tebliğ'de gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin hazırlanan KARŞILAŞTIRMALI TABLO'ya ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Yeni transfer fiyatlandırması uygulamalarının tamamına ilişkin uygulama detaylarının yer aldığı ÖZET TABLO'ya ulaşmak için TIKLAYINIZ !Bu Duyurunun Dosyaları